Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budeme s nimi  zaobchádzať na základe najlepšieho vedomia a svedomia

Štatút súťaže 

“O KNIHU 12 KROKOV, AKO VYTVORIŤ NEODOLATEĽNÚ PONUKU”

  1. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “O KNIHU 12 KROKOV, AKO VYTVORIŤ NEODOLATEĽNÚ PONUKU” pre fanúšikovskú stránku Podnikanie na maximum (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Marketing Consulting s. r. o., Rúbanisko III 2914/35, 984 03 Lučenec. IČO: 50 453 688, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 30392/S (ďalej len „Usporiadateľ“).
 

II. Termín a miesto konania súťaže

 
Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 3.12.2018 do 6.12.2018 23:59
 
Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook:
 

III. Podmienky účasti v súťaži

 
Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
 
Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
 
Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.
 
Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti v rámci elektronickej registrácie do súťaže.
 
Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci
Usporiadateľa a osoby im blízke.
 
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže.
 
V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 

IV. Pravidlá súťaže

 
Odsek 1: ·Úlohou súťažiaceho je napísať do komentára text "Chcem knižku" Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viac krát, aby tak zvýšil svoju šancu na výhru.
 
Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.
 

V. Cena

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaži o tlačenú knihu 12 krokov, ako vytvoriť neodolateľnú ponuku. Vytlačený ebook, bežne dostupný na webe namaximum.eu
 
Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/namaximum.eu/dňa 7.12.2018. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.
 

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne 7.12.2018.
 
Výhercom dsa stane účastník súťaže, ktorého spomedzi všetkých súťažiacich v daný deň náhodne vyžrebuje usporiadateľ súťaže.
 
Odsek 2: Výhercvi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.
 
Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.
 
Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.
 
Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.
 
Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
 
Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
 
Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.
 

VII. Záverečné ustanovenia

 
Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook.
 
Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.
 
Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 
Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
 
Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.
 
V Banskej Bystrici, dňa 3.12.2018 o 18:00